area reconnaissance

розвідка району; рекогносцировка місцевості